PZP a čo hovorí zákon

5 (100%) 8 votes

Povinné zmluvné poistenie je obligatórnym druhom poistenia a je povinné pre každého majiteľa vozidla bez rozdielu

Povinnosť uzatvoriť si PZP plynie zo Zákona č. 381/2001 Z.z., pričom táto povinnosť vzniká uvedením motorového vozidla do prevádzky v SR.

Kto je povinný uzatvoriť PZP

Na ktoré vozidlá sa viaže povinnosť uzatvorenia PZP, aký je rozsah pistenia a aké plynú z uzatvoreného zákonného poistenia povinnosti pre poistníka.

Kto je povinný uzatvoriť povinné zmluvné poistenie v skratke PZP

 • Pri tuzemskom motorovom vozidle má povinnosť uzatvoriť PZP občan, ktorý je zapísaný v dokladoch vozidla ako jeho držiteľ, resp. ako osoba, na ktorú bola držba vozidla prevedená.
 • V ostatných prípadoch má túto povinnosť vlastník motorového vozidla, príp. jeho prevádzkovateľ.
 • V prípade, že na motorové vozidlo bola uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci (leasing), povinnosť uzatvoriť si zákonné poistenie má nájomca (nie vlastník!) vozidla.
 • V prípade ak ide o vozidlo z iného štátu, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu PZP má vodič tohto vozidla.

Na ktoré vozidlo je portebné uzatvoriť PZP

 • motocykel
 • nákladný automobil
 • autobus
 • traktor
 • štvorkolku
 • atď.

Ak ide o motorové vozidlá, na ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie alebo podobný preukaz.

Rozsah povinného zmluvného poistenia

 • Škody na zdraví a nákladov pri usmrtení
 • Škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci.
 • Náklady účelne vynaložené spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a) a b), ušlého zisku.

Povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve. Poistený má z PZP právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu

Povinnosti prinúce z povinného zmluvného poistenia PZP

 • Povinnosť písomne oznámiť vznik škodovej udalosti, do 15 dní po jej vzniku na území SR a do 30 dní po jej vzniku mimo územia SR
 • Povinnosť postupovať podľa pokynov poisťovateľa a predložiť v dohodnutej lehote doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada
 • Povinnosť oznámiť poisťovateľovi, že nastali okolnosti odôvodňujúce prechod práva na poisťovateľa a odovzdať mu doklady potrebné na uplatnenie týchto práv
 • Povinnosť bez zbytočného odkladu poskytnúť údaje potrebné pre poškodeného na uplatnenie nároku na náhradu škody

Kompletné znenie zákona č.381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení.