Viskozita motorových olejov

5 (100%) 2 votes

Viskozita je jednou z vlastností motorových olejov

Väčšina mazív je predávaná pod obchodnými názvami, ktoré samy o sebe nič nehovoria o vlastnostiach a možnostiach použitia maziva. Iba u automobilových olejov býva súčasťou názvu aj viskozitná špecifikácia. Detailné informácie o mazive je možné získať z produktových listov výrobcu. Produktové listy popisujú podrobne vlastnosti mazív (napr. Viskozitu), chemické zloženie mazív (druh základového oleja, obsah aditív) a oblasti ich použitia (napr. Hydraulický olej pre vysokú záťaž). Ďalšie doležité informácie uvádzajú výrobcovia v stručnejšej forme priamo na obaloch (viskozita, oblasť použitia, opatrenia proti poškodeniu zdravia).

Fyzikálne vlastnosť viskozita (pozor nezamieňať s hustotou) Je jednou zo základných vlastností, ktorú treba zvážiť pri výbere vhodného maziva. Viskozita je veličina udávajúca veľkosť vnútorného trenia v kvapaline. Nízko viskózne kvapaliny sú ľahko tekuté (napr. Voda), vysoko viskózne kvapaliny tečú ťažko (napr. Med). Viskozita maziva má zásadný vplyv na kvalitu mazania. Ak je viskozita príliš nízka (vysoká tekutosť), mazivo je vytláčané z mazacieho priestoru, dochádza k stenšeniu olejového filmu, čo spôsobí nedostatočné mazanie a môže dôjsť k poškodeniu mazaných plôch. Ak je viskozita maziva príliš vysoká (nízka tekutosť), mazivo sa ťažko dostáva do mazacieho priestoru a na mazané miesta čo spôsobí nedostatočné mazanie a môže dôjsť k poškodeniu mazaných plôch. Navyše veľmi viskózne mazivo spôsobuje veľký pasívny odpor trecích plôch a tým ekonomické straty.

Viskozita olejov sa mení so zmenou teploty a so starobou oleja (s vyššou teplotou viskozita klesá). Preto sa predpísaná viskozita oleja nestanovuje ako konkrétna hodnota, ale ako rozmedzie hodnôt, v ktorých sa môže viskozita pohybovať. Toto rozmedzie sa označuje ako viskozitná trieda a ich označenie a vlastnosti sú normované. Viskozitnej triedy olejov pre motorové vozidlá sú definované normou SAE J300 (SAE – Society of Automotive Engineers), viskozitnej triedy pre priemyselné oleje normou ISO VG (ISO – International Organization for Standardization – Viscosity Grade).


Viskozita motorových olejov

Výkonnostná klasifikácia charakterizuje okamžité aj dlhodobé vlastnosti motorového oleja pri rôznych formách prevádzkového zaťaženia. Hodnotené sú vlastnosti ako napr. ochrana proti oteru, oxidácii a korózii stien valcov a ložísk, ochrana proti tvorbe usadenín pri vysokých teplotách, oxidačná stabilita, penenie oleja, úspora paliva atď.
V súčasnej dobe majú pre určenie výkonovej kvality oleja dominantný význam špecifikácie API, ACEA a firemné normy popredných výrobcov automobilov. Klasifikácia CCMC je zastaraná a jej uvádzanie je len dočasné. Klasifikácia MIL-L sa uplatňujú v kategórii úžitkových vozidiel.


Pre označenie výkonnostnej kategórie motorových olejov sa používajú nasledujúce normy:

API (American Petroleum Institute, USA)
MIL-L (Normy americké armády)
ACEA (Association des Constructeurs Européens dAutomobile, EU)
CCMC (Comité des Constructeurs dAutomobile du Marché Commun, EU)
Normy výrobcov motorov a vozidiel (VW, BMW, FORD, MB, MAN atd.)
Iné normy napr. ILSAC, (International Lubricant Standartisation Advisory Committee, Mezinárodný poradný výbor pre štandardizáciu mazív)